Informacje o projekcie
Napisano dnia: 2009-12-21 15:41:21
INFORMACJE O PROJEKCIE „Poza schematem ławki szkolnej”

Cel strategiczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki :
- poprawa jakości kapitału ludzkiego, zwiększenie spójności społecznej.

Cel 4. PO KL - upowszechnianie edukacji społecznej na każdym poziomie kształcenia,
zwiększenie jakości usług edukacyjnych.
 
 
Beneficjent - Miasto Jelenia Góra
 
 
Wykonawca - Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jeleniej Górze.
 
 
1. Tytuł projektu : Poza schematem ławki szkolnej – cykl zajęć pozalekcyjnych ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój kompetencji kluczowych.
Numer konkursu : II/9.1.2/08
Priorytet: IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie.
Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie : 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

 
2. Okres realizacji : 01.09.2009 r. – 31.08.2011 r.

3.
Cel główny :
Stworzenie warunków równych szans rozwojowych dzieciom, napotykającym na bariery o charakterze środowiskowym lub ekonomicznym, utrudniające im dostęp do usług edukacyjnych
oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez zwiększenie w ciągu 2 lat ilości zajęć pozalekcyjnych.

4.
Cele szczegółowe :

 
1. Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły.
2. Zwiększenie zasięgu i różnorodności pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, służących wsparciem uczniom z trudnościami w nauce.
3. Rozwój szkolnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, skoncentrowanych na kompensacji i eliminacji czynników lokujących uczniów w niekorzystnej sytuacji edukacyjnej.
4. Wprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych poszerzających sposoby kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.
5. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach szkolnych uczniów z różnych grup społecznych. Poprawa wyników klasyfikacji rocznej i sprawdzianów zewnętrznych.
6. Niwelowanie zjawiska ukrytej segregacji uczniów.

5.
Grupa docelowa:
Wsparciem zostają objęte dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych – o niskim statusie materialnym,
w 2 grupach wiekowych szkoły podstawowej: klasy I - III i IV - VI.
 
Liczba uczestników : 270 osób.
Dla uczniów, wykazujących niski poziom wiedzy i umiejętności, zorganizowano dodatkowe zajęcia wyrównawczo - dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów oraz zajęcia sportowo-ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.
Uczniowie z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi objęci są różnorodnymi formami doradztwa
i opieki psychologiczno-pedagogicznej.
 
Do grupy dzieci przejawiających duży potencjał intelektualny, niewykorzystywany i nie rozwijany
z przyczyn środowiskowych, skierowane są projekty edukacyjne nastawione na rozwój kompetencji kluczowych, zgodnie z zaleceniem PE w sprawie KK w procesie uczenia się przez całe życie – usprawnianie : umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym i językach obcych, kompetencji matematycznych i informatycznych, w tym umiejętności uczenia się, a także kompetencji społecznych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.
Strona: 1 z 2 12następnaArrow_blue ostatniaArrows_blue
Nasze zdjęcia